Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z art.226 Kodeksu Pracy  oraz Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp, każdy pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko,
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń itp.

W celu spełnienia w/w obowiązku należy ustalić czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, występujące na danym stanowisku pracy jak również ekspozycję pracownika na dane zagrożenie, ocenić skutki danego zdarzenia i określić profilaktykę  itp.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy:

  • metodą matrycową (PN 18002:2004)
  • RISC SCORE
  • lub wg indywidualnego zapotrzebowania klienta